4Cs หลักการเลือกซื้อเพชร

ปัจจัยพื้นฐานในการกำหนดคุณภาพและราคาของเพชรที่สำคัญมี 4 ปัจจัย (4Cs) คือ
1. Carat (น้ำหนัก) น้ำหนักของเพชรจะวัดเป็นกะรัต 1 กะรัตแบ่งออกเป็น 100 สตางค์ โดยเพชร 1 กะรัต หนัก 0.200 กรัม ขนาดกะรัตจะเป็นปัจจัยที่ใช้ตัดสินมูลค่าของเพชรที่เด่นชัดที่สุด แต่สิ่งที่ควรระลึกไว้เสมอก็คือ เพชรสองเม็ดที่มีกะรัตเท่ากัน อาจจะมีมูลค่าต่างกันอย่างมากก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสี ความบริสุทธิ์ และการเจียระไน

Satellite

diamond

2. Color (สี) GIA มีการจัดระดับมาตรฐานสี เช่น D=100%, E=99%, F=98%, G=97%, H=96%, I=95%, J=94%… จะไม่มีการกำหนดว่าสีไหนดีที่สุด เพราะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคล เพชรที่ได้รับความนิยม และหายาก คือเพชรที่ไม่มีสี หรือมีสีขาวที่ถูกจัดระดับอยู่ในสี D ตามมาตรฐานของ GIA เพชรที่ได้รับการจัดระดับสีให้สูงกว่าจะมีราคาสูงกว่าเพราะหายากกว่า

diamond-color-chart-labro-mokume-gane

3. Clarity (ความบริสุทธิ์) จะต้องพิจารณาถึงมลทินที่เกิดอยู่ภายใน หรือตำหนิ (Blemishes) การจัดลำดับความบริสุทธิ์ของเพชรที่นิยมใช้กันในยุโรปและอเมริกาได้กำหนดมาตรฐานไว้โดยต้องตรวจดูภายใต้แว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 10 เท่า

diamond-table-grade-Clarity-labro-mokume-gane

4. Cut (การเจียระไน) หมายถึงสัดส่วนของเพชร (Proportion) ฝีมือการเจียระไน (Finish) รวมถึงรูปร่าง (Shape) การเจียระไนเพชรมักส่งผลกระทบต่อราคาเพชร เพราะการเจียระไนให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม ทำให้เพชรสวยงาม มีประกาย และกระจายแสงได้สูงสุด ทำให้ต้องเสียเนื้อเพชรในการเจียระไน ส่งผลให้เพชรมีราคาสูง

diamond-cut-chart-labro-mokume-gane